Razvoj podeželja


Naziv:
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020
KOPOP ( Kmetijsko okoljski podnebni program )

Povzetek:
Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil.

Cilji:
Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo

k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov, ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. Aktivnosti, ki se bodo izvajale in bodo prispevale k ohranjanju oz. izboljšanju stanja, so v ukrepu KOPOP definirane kot zahteve v okviru operacij.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov (VIN_VABE);

Pri izvajanju zahteve se v vinogradih v obdobju od 15. 3. do 15. 8. tekočega leta za posamezne vrste škodljivca uporabljajo feromonske vabe oz. lepljive plošče, s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot meril potrebnih ukrepov varstva vinogradov..

Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (VIN_EKGN);
Pri izvajanju zahteve se za talno gnojenje lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES.

Pričakovani rezultati aktivnosti:
V skladu s strategijo Evropa 2020 in splošnimi cilji SKP so v okviru politike EU za razvoj podeželja v obdobju 2014–2020 določeni trije dolgoročni strateški cilji:

  • pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva,
  • zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi ter
  • doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.